RODO

RODO

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) stosowanym od 25 maja 2018 r. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z dn 24 maja 2018r Poz. 1000)  a także zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 3, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000088718,
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
  4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są przetwarzane.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  7. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” nie planuje przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej.
  9. W Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IODO. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iodo@smsiarkowiec.pl lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Moniuszki3  w Tarnobrzegu,  w godzinach pracy spółdzielni.
  10. Powyższe informacje mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
TELEFONY-ALARMOWE1-6-DUZE