Regulamin IOK

IOK – REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu
Internetowa Obsługa Kontrahenta
Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu

§1

Użytkownikiem serwisu Internetowa Obsługa Kontrahenta(IOK) Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” może zostać osoba będąca właścicielem, najemcą, lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec”, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem o utworzenie konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta umożliwiającego dostęp do systemu IOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej. Wniosek jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni lub w siedzibach administracji osiedli, po wypełnieniu należy go złożyć w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 3.

§2

Rozpatrzenie wniosku o utworzenie konta, jak i korzystanie z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” jest bezpłatne – użytkownik musi jedynie posiadać połączenie z siecią Internet i przeglądarkę internetową.

§3

Korzystanie z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” można rozpocząć po osobistym odbiorze pisemnego potwierdzenia odbioru danych dla konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta zawierającym identyfikator i hasło użytkownika, które umożliwiają dostęp do serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta przez sieć Internet z poziomu przeglądarki internetowej. O możliwości odebrania danych do konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta kontrahent zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie w ciągu kilku najbliższych dni roboczych od momentu złożenia wniosku. Dane do konta (identyfikator i hasło) należy odebrać osobiście w budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 3 pokój 108 lub 213.

§4

Przy pierwszym zalogowaniu się do serwisu należy zmienić hasło użytkownika nadane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Siarkowiec” na własne – utworzone wg zasad zawartych w instrukcji dołączonej do danych dla konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta.

§5

Serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec”dostępny jest w Internecie pod adresem www.smsiarkowiec.pl w sposób ciągły – siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych i awarii dla wszystkich jego zarejestrowanych użytkowników.

§6

Z konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” korzystać może wyłącznie użytkownik, dla którego zostało ono utworzone. Pod żadnym pozorem nie należy udostępniać danych do strony logowania w Internetowej Obsłudze Kontrahenta osobom trzecim.

§7

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie operacje wykonywane za pośrednictwem przyznanego mu konta.
 2. Użytkownik w ramach portalu Internetowej Obsługi Kontrahenta ma dostęp do swoich danych poprzez następujące zakładki:
  • Strona główna (kartoteka finansowa lokalu mieszkalnego, sprzedaż zakup innych usług, wkład i udział członkowski oraz ewentualnie sprawy sądowe);
  • Dane kontaktowe;
  • Odczyty liczników wody;
  • Dział członkowski;
  • Ogłoszenia zarządcy.

§8

W przypadku sprzedaży, zamiany, darowizny, itp. mieszkania użytkownik serwisu IOK jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o odebranie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta pracownikom Działu Technicznego znajdującego się w budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 3 pokój 108 lub 213.

§9

W przypadku stwierdzenia wykorzystania konta przez inne, nieupoważnione osoby, zagubieniu hasła i innych wypadków losowych użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie pracowników Działu Technicznego mieszczącego się w budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 3 pokój 108 lub 213 osobiście lub telefonicznie: 15 823-38-88 w. 29, 34. Zgłoszeń można dokonywać w dni robocze w godzinach pracy Spółdzielni. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konto internetowej obsługi kontrahenta zostanie niezwłocznie zablokowane. W celu nadania nowego identyfikatora oraz hasła należy zgłosić się osobiście do Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu, ul. Moniuszki 3 pokój 108 lub 213.

§10

Nadużycia komputerowe niezależnie od tego, czy dotyczą komputerów, sieci, oprogramowania czy też danych, grożą natychmiastowym zablokowaniem dostępu do wszystkich zasobów komputerowych serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” i podjęciem stosownych środków prawnych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Decyzję o zablokowaniu dostępu do konta systemu podejmuje Dział Techniczny nadzorujący serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta.

TELEFONY-ALARMOWE1-6-DUZE