Przetargi

Tarnobrzeg dnia: 05.06.2024r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU SM „Siarkowiec” w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 3 ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy z odczytem radiowym w zasobach mieszkaniowych spółdzielni
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu 39-400 Tarnobrzeg ,ul.Moniuszki 3
RODZAJ PRZETARGU Nieograniczony
RODZAJ, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT INSTALACYJNYCH Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym w zasobach mieszkaniowych spółdzielni Os.”Bogdanówka”, „Przywiśle”, „Siarkowiec” w ilości 4681 szt
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 3, pok.211 (sekretariat).
TERMIN SKŁADANIA OFERT Termin składania ofert upływa 27.06.2024r godz.12.00
TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024r o godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu ul.Moniuszki 3) pok.215 .
INFORMACJE DOTYCZĄCE S.I.W.Z. S.I.W.Z. dostępna jest w siedzibie Zamawiającego (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Siarkowiec” w Tarnobrzegu ul.Moniuszki 3 pok 205) za wcześniejszą opłatą w wysokości 100,00zł w kasie SM Siarkowiec lub przelewem na konto z dopiskiem „SIWZ przetarg wymiana wodomierzy”
INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM Oferent chcąc uczestniczyć w przetargu musi wnieść wadium w wysokości 40000,00zł (słownie :czterdzieści tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formie przelewu powyższej kwoty na konto Zamawiającego w PKO BP O/Tarnobrzeg Nr 5210 4913 0000 9202 0010 1758. Termin uiszczenia wadium upływa w dniu 24.06.2024r. (termin ten należy traktować, jako moment uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego)
PODSTAWA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na prace, dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 24.02.2012r. z późniejszymi zmianami.(z wyłączeniem Ustawy PZP.)

ZAMAWIAJACEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.

TELEFONY-ALARMOWE1-6-DUZE