Przetargi

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Siarkowiec” w Tarnobrzegu, Moniuszki 3, tel. (15) 823 38 88

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie prac budowlanych, związanych z termomodernizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych, usytuowanych w Tarnobrzegu:

  • Kopernika 26 ( budynek 5-klatkowy, segmenty 7- i 9-kondygnacyjne),
  • Zwierzyniecka 25 ( budynek 2-klatkowy, 5-kondygnacyjny),
  • Zwierzyniecka 27 ( budynek 3-klatkowy, 5-kondygnacyjny),
  • Zwierzyniecka 31 ( budynek 2-klatkowy, 5-kondygnacyjny).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać  w siedzibie  S.M. „Siarkowiec”, w pok. 204. Cena specyfikacji wynosi 100,0 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.03.2018 r., o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie S.M. „Siarkowiec” – pok. 215, w dniu 09.03.2018 r., o godz. 1100.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie:

–  75000,00 zł (w przypadku oferty złożonej na całe zamówienie),

–  35000,00 zł  (w przypadku oferty, dot. wyłącznie budynków 5-kondygn. )

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.